Case drop chance – Counter-Strike: Global Offensive

Case drop chance – Counter-Strike: Global Offensive 1 - steamclue.com
Case drop chance – Counter-Strike: Global Offensive 1 - steamclue.com

Cᴀsᴇ ᴅʀᴏᴘ ᴄʜᴀɴᴄᴇ

Tʜɪs ɪs ɴᴏᴛ ᴇxᴀᴄᴛ ɪɴғᴏʀᴍᴀᴛɪᴏɴ, ʙᴜᴛ ᴀɴ ᴀᴘᴘʀᴏxɪᴍᴀᴛᴇ ᴄʜᴀɴᴄᴇ:
 
 
 
 
 
Dʀᴇᴀᴍs & Nɪɢʜᴛᴍᴀʀᴇs Cᴀsᴇ – 19.97%
 
 
 
Sɴᴀᴋᴇʙɪᴛᴇ Cᴀsᴇ – 19.88%
 
 
 
Cʟᴜᴛᴄʜ Cᴀsᴇ- 19.82%
 
 
 
Fʀᴀᴄᴛᴜʀᴇ Cᴀsᴇ 2 – 19.66%
 
 
 
Pʀɪsᴍᴀ 2 Cᴀsᴇ- 19.66%
 
 
 
Rᴇᴠᴏʟᴠᴇʀ Cᴀsᴇ- 0.08%
 
 
 
Oᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ Pʜᴏᴇɴɪx Wᴇᴀᴘᴏɴ Cᴀsᴇ- 0.06%
 
 
 
Sᴛɪᴄᴋᴇʀ Cᴀᴘsᴜʟᴇ- 0.06%
 
 
 
Hᴏʀɪᴢᴏɴ Cᴀsᴇ- 0.05%
 
 
 
Gᴀᴍᴍᴀ 2 Cᴀsᴇ- 0.05%
 
 
 
Cʜʀᴏᴍᴀ 2 Cᴀsᴇ- 0.05%
 
 
 
Cʜʀᴏᴍᴀ Cᴀsᴇ – 0.05%
 
 
 
Dᴀɴɢᴇʀ Zᴏɴᴇ Cᴀsᴇ- 0.05%
 
 
 
Pʀɪsᴍᴀ Cᴀsᴇ- 0.04%
 
 
 
Oᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ Vᴀɴɢᴜᴀʀᴅ Wᴇᴀᴘᴏɴ Cᴀsᴇ- 0.04%
 
 
 
Cᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ Sᴛɪᴄᴋᴇʀ Cᴀᴘsᴜʟᴇ – 0.04%
 
 
 
Oᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ Bʀᴀᴠᴏ Cᴀsᴇ- 0.04%
 
 
 
Gʟᴏᴠᴇ Cᴀsᴇ- 0.04%
 
 
 
Sʜᴀᴅᴏᴡ Cᴀsᴇ- 0.04%
 
 
 
CS:GO Wᴇᴀᴘᴏɴ Cᴀsᴇ- 0.04%
 
 
 
Sᴘᴇᴄᴛʀᴜᴍ 2 Cᴀsᴇ- 0.03%
 
 
 
Wɪɴᴛᴇʀ Oғғᴇɴsɪᴠᴇ Wᴇᴀᴘᴏɴ Cᴀsᴇ- 0.03%
 
 
 
Fᴀʟᴄʜɪᴏɴ Cᴀsᴇ 3- 0.03%
 
 
 
CS:GO Wᴇᴀᴘᴏɴ Cᴀsᴇ 2- 0.03%
 
 
 
CS:GO Wᴇᴀᴘᴏɴ Cᴀsᴇ 3 – 0.03%
 
 
 
Sᴘᴇᴄᴛʀᴜᴍ Cᴀsᴇ- 0.03%
 
 
 
Gᴀᴍᴍᴀ Cᴀsᴇ – 0.03%
 
 
 
CS20 Cᴀsᴇ – 0.03%
 
 
 
Sᴛɪᴄᴋᴇʀ Cᴀᴘsᴜʟᴇ 2- 0.03%
 
 
 
Cʜʀᴏᴍᴀ 3 Cᴀsᴇ- 0.02%
 
 
 
Oᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ Wɪʟᴅғɪʀᴇ Cᴀsᴇ – 0.02%
 
 
 
Oᴘᴇʀᴀᴛɪᴏɴ Hʏᴅʀᴀ Cᴀsᴇ- 0.02%
 
 
 
Hᴜɴᴛsᴍᴀɴ Wᴇᴀᴘᴏɴ Cᴀsᴇ- 0.01%
 
 
 
 
Case drop chance - Counter-Strike: Global Offensive - Cᴀsᴇ ᴅʀᴏᴘ ᴄʜᴀɴᴄᴇ - 9EE6A8D77
 

 
 

Written by

 
 
This is all we can share for Case drop chance – Counter-Strike: Global Offensive for today. I hope you enjoy the guide! If you have anything to add to this guide or we forget something please let us know via comment! We check each comment! Don’t forget to check SteamClue.com for MORE!
 


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*